Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. Aelberts Sports B.V. (KvK Centraal Gelderland 75710846) handelend onder de naam CrossFit Nijmegen en/of Aelberts Sport B.V. gevestigd aan de Nieuwe Mollenhutseweg 52, 6533 HJ te Nijmegen is een besloten vennootschap die tot doel heeft:
a. Mensen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren;
b. Mensen helpen een betere toekomst te verwezenlijken;
c. Mensen helpen naar hun “full potential” te groeien.
Kortom: het faciliteren, bevorderen en/of doen bevorderen, gezondheid, leefstijl, vitaliteit, welzijn/welbevinden, sport en sportprestaties.
Dit doet CrossFit Nijmegen door het exploiteren van één of meerdere sportscholen, daaronder begrepen het aanbieden, uitoefenen of doen uitoefenen van sportlessen, sport- en trainingszalen, recreatie-, fitness-, CrossFit-, kracht- uithoudingsvermogen-, snelheids-, lenigheids-, coördinatie- en weerbaarheidstrainingen, sport-performance coaches, personal training, yoga, het adviseren op het gebied van leefstijl, voeding en voedingssupplementen, het uitoefenen van (sport & manuele)fysiotherapie, preventieve gezondheidszorg,
(sport)massages en blessure behandeling voor zowel leden als niet-leden, het verzorgen van teambuilding, opleidingen en cursussen voor zowel particulieren als bedrijven.
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Crossfit Nijmegen
Het Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Wederpartij: deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Crossfit Nijmegen en een wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
De overeenkomst: de overeenkomst tussen het Lid en/of de wederpartij en Crossfit Nijmegen.
Lidmaatschap: het lidmaatschap is een overeenkomst tussen het Lid en Crossfit Nijmegen.

Artikel 2. Toepasselijkheid en toegankelijkheid
1. Verboden toegang voor onbevoegden (Artikel 461 Nederlands strafrecht).
2. CrossFit Nijmegen (Aelberts Sport B.V.) is een privéclub die gebruik maakt van een privé pand en privéterrein.
3. CrossFit Nijmegen (Aelberts Sport B.V.) hanteert eigen voorwaarden en huisregels. Bij betreden van ons buitenterrein en ons pand gaat u hiermee akkoord.
4. Alleen de eigenaren, werknemers en gebruiknemers van CrossFit Nijmegen (Aelberts Sport BV) zijn bevoegd zakelijk te handelen. Alle anderen zijn niet bevoegd. Wanneer u wel zakelijk handelt begaat u een strafbaar feit.
5. Welkom (bevoegd om ons privéterrein en pand te betreden) zijn mensen die lid zijn of mensen die diensten en/of producten van Aelberts Sport BV (handelend onder de naam CrossFit Nijmegen) of haar gebruiknemers wenst te consumeren of daartoe de intentie heeft.
6. U komt hier uitsluitend binnen met het doel of de intentie onze diensten en/of producten te consumeren. Met een andere doelstelling of intentie bent u niet welkom en geldt voorwaarde Artikel 2.1 Verboden toegang voor onbevoegden (Artikel 461 Nederlands strafrecht).
7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing:
a. op iedereen die zich bevindt op ons privé terrein en binnen ons privé pand;
b. op iedere overeenkomst met c.q. iedere opdracht aan Crossfit Nijmegen, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
8. Deze algemene voorwaarden tezamen met de overeenkomst en de huisregels van Crossfit Nijmegen beheersen de rechtsverhouding tussen Crossfit Nijmegen en het Lid en/of de Wederpartij.
9. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Crossfit Nijmegen, voor de uitvoering waarvan door Crossfit Nijmegen derden dienen te worden betrokken.
10. Wanneer de het Lid zich inschrijft middels het inschrijfformulier of wanneer de inschrijving op verzoek van de Opdrachtgever door een medewerker van Crossfit Nijmegen wordt gedaan, gaat het Lid akkoord met deze algemene voorwaarden en de geldende huisregels en verklaart hij/zij hierna te handelen.
11. Deze algemene voorwaarden en de geldende huisregels zijn tevens onverkort van toepassing op klanten van personal trainers die niet in het bezit zijn van een lidmaatschap bij Crossfit Nijmegen. Crossfit Nijmegen wijst eventuele algemene voorwaarden van fysiotherapeuten, personal trainers en andere externe sport en/of gezondheidsprofessionals vooraf van de hand.

 Artikel 3. Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat deze door Crossfit Nijmegen schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Crossfit Nijmegen slechts rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door een van haar wettelijk
vertegenwoordigers.
2. Alle overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Crossfit Nijmegen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een bepaalde opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.

Artikel 4. Dienstverlening en productverkoop
1. CrossFit Nijmegen biedt diensten en producten strikt aan, aan leden, gebruiknemers en/of mensen die deze diensten en producten wensen te consumeren of daartoe de intentie hebben.
2. Afhankelijk van de bedrijfsvoering/planning biedt CrossFit Nijmegen haar dienstverlening binnen dan wel buiten aan. De binnen dienstverlening vindt plaats in ons bedrijfspand gevestigd op de Nieuwe Mollenhutseweg 52. De buiten dienstverlening vindt plaats op en/of rondom ons privéterrein bijbehorend aan ons pand bedrijfspand gevestigd op de Nieuwe Mollenhutseweg 52 of op andere publieke openbare buiten locaties.
3. Onze dienstverlening (het aangeboden concept) kan ten alle tijden volledig en zonder veranderingen/concessies binnen dan wel buiten doorgang vinden. (Hiermee onderscheidt CrossFit Nijmegen zich t.o.v. een traditionele sportschool/fitness centrum).

Artikel 5. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Crossfit Nijmegen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst, opdracht of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Crossfit Nijmegen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Crossfit Nijmegen anders aangeeft.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Crossfit Nijmegen niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst c.q. opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 6. Lidmaatschap; lid worden en toegang
1. Een lidmaatschap bij Crossfit Nijmegen vangt aan op de volgende manieren:
a. het digitale of papieren inschrijfformulier, tevens de overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij Crossfit Nijmegen ( digitaal) in te leveren; of
b. de- in geval van Bedrijfsfitness- met de werkgever overeengekomen wijze.
2. Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren zonder opgaaf van redenen.
3. Elk lidmaatschap van Crossfit Nijmegen is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
4. Het lid dient bij aanvang van de overeenkomst minimaal 18 jaar oud te zijn, in geval van minderjarigen dienen de ouders/wettelijk vertegenwoordigers de overeenkomst goed te keuren en te ondertekenen. De ouders van een minderjarige zijn verantwoordelijk voor de betalingsverplichting jegens Crossfit Nijmegen.
5. Bij inschrijving heeft het Lid (indien sprake is van een consument) het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen (en indien het lidmaatschap niet is gebruikt) af te zien van het lidmaatschap door dit schriftelijk mede te delen. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos.
6. Een lidmaatschap bij Crossfit Nijmegen wordt bij inschrijving aangegaan voor minimaal 3 maanden, waarbij de verschuldigde vergoeding in maandelijkse termijnen dient te worden betaald. Daarna is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar.
7. Het Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. De SEPA automatische incasso gaat vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat het lidmaatschap eindigt indien
deze wordt ontbonden door Crossfit Nijmegen.
8. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Crossfit Nijmegen, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
9. Het is mogelijk om kosteloos eenmalig een proefles aan te vragen.
10. Elk nieuw Lid is verplicht een On Ramp Course te volgen bij aanvang van het lidmaatschap. De gedachten hierachter is dat Crossfit Nijmegen het Lid vooraf veilig wil leren bewegen en inzicht wil krijgen in persoonlijke bijzonderheden. Dit draagt bij aan zowel een veilige sportbeoefening, alsmede aan de kwaliteit van de begeleiding en training.
11. Klanten van personal trainers die geen lidmaatschap hebben afgesloten bij Crossfit Nijmegen dienen zich bij aanvang van de training te melden aan de receptie. In verband met de veiligheid verzoekt Crossfit Nijmegen klanten om hun naam achter te laten. Indien de personal trainer van de klant niet in bezit is van een noodnummer (in verband met ongevallen en medische contra-indicaties) dient de klant een noodnummer achter te laten bij de receptie. Alle verstrekte persoonsgegevens worden aan het eind van de dag conform het privacybeleid vernietigd.
12. Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor om aan deze klanten als genoemd in lid 11 van dit artikel een gebruiksvergoeding te verlangen.
13. Crossfit Nijmegen behoudt zich tevens het recht voor om klanten als genoemd in lid 11 en 12 van dit artikel te weigeren of de toegang tot het pand te ontzeggen zonder dat dit voor de klant een recht van restitutie met zich meebrengt, indien daar naar eigen inzicht van Crossfit Nijmegen voldoende reden voor is.

Artikel 7. Lessen en verplichtingen
1. Het Lid is verplicht elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning waaronder begrepen blessures, operaties, of andere vormen van pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens, of na de training, evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie en/of zwangerschap) direct te melden bij de trainer van Crossfit Nijmegen.
2. Het Lid dient niet onder invloed te zijn van drugs, drank, medicijnen of als doping aangeduide middelen voorafgaand en/of tijdens de trainingen bij Crossfit Nijmegen.
3. Indien er sprake is van een blessure dan wel operatie waardoor de training geen doorgang kan vinden, is het mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk op te schorten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij- en akkoord wordt bevonden door- Crossfit Nijmegen. De beoordeling ligt te allen tijde bij Crossfit Nijmegen. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. zodat u niets aan enige fysieke activiteit kunt doen.
4. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d. is het niet mogelijk het lidmaatschap op te schorten.
5. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, zal deze afspraak volledig in rekening worden gebracht en komen te vervallen.
6. Het Lid begrijpt dat door fysieke activiteit blessures of andere complicaties kunnen ontstaan, zonder dat dit nalatigheid van Crossfit Nijmegen met zich meebrengt en dat Crossfit Nijmegen nimmer kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat met betrekking tot de trainingen.
7. Crossfit Nijmegen behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in te grijpen tijdens een oefening uitgevoerd door een Lid en/of een klant van een personal trainer, als dit in het belang van de veiligheid noodzakelijk is. Het Lid is gehouden aanwijzingen van Crossfit Nijmegen en haar personeelsleden stipt op te volgen, een en ander in het belang der veiligheid.
8. Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient het Lid in de zalen schone sportschoenen te dragen, schone kleding te dragen, een handdoek mee te nemen, en een gevulde fles water (niet van glas/breekbaar materiaal) bij zich te hebben. Met het oog op veiligheid is het Lid verplicht om tijdens boks-en weerbaarheidstrainingen bescherming te dragen aan zowel het gebit, handen als benen.
9. Het Lid erkent dat de training zal worden aangepast of geannuleerd indien het Lid meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht en komen te vervallen. Het Lid erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training.
10. Crossfit Nijmegen zich het recht voor om reserveringen te weigeren en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer het Lid herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contracttermijn overschrijdt, zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.
11. Personal Training-sessies en/of behandelingen beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van Crossfit Nijmegen om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.
12. Tarieven kunnen variëren per pakket en naar intensiteit van de trainingen. Dit is mede afhankelijk van de verwachtingen van het Lid, de conditie van het Lid, de duur van de trainingen en de middelen die moeten worden ingezet om een optimale training te kunnen
bewerkstelligen.

Artikel 8. Openingstijden
1. Crossfit Nijmegen is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. Crossfit Nijmegen zal deze (tijdelijke) wijziging tijdig kenbaar maken aan de leden.
2. Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor om in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen, zonder recht op restitutie of compensatie, volgens een aangepast rooster te werken dan wel de vestiging te sluiten. Het aangepaste rooster zal tijdig bekend worden gemaakt.
3. Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor om lessen uit te stellen c.q. af te gelasten in verband met een naar het oordeel van Crossfit Nijmegen te gering aantal deelnemers, medische contra-indicaties van leden of de instructeur, vakantie, ziekte van de instructeur of enige vorm van overmacht, zonder recht op restitutie.
4. Crossfit Nijmegen is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk tijdig te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Artikel 9. Betaling en incasso
1. Een lidmaatschap bij Crossfit Nijmegen wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal drie maanden, vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
2. Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Het inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden, met uitzondering van het geval waarin het Lid opnieuw Lid wenst te worden binnen een jaar na de einddatum van de laatste Overeenkomst van het betreffende Lid.
3. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op de website of bij Crossfit Nijmegen op te vragen.
4. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
5. Betaling van het lidmaatschap dient bij een overeenkomst waar is gekozen voor jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.
6. Bij niet tijdige ontvangst door Crossfit Nijmegen van verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Crossfit Nijmegen is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen omdat het Lid dan in verzuim is. Bovendien is Crossfit Nijmegen gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals hierboven bedoeld, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
7. Crossfit Nijmegen kan het Lid de toegang tot de vestiging ontzeggen indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Crossfit Nijmegen de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.
8. Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
9. Indien het Lid om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het lidmaatschap vindt nimmer teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

Artikel 10. Beëindiging/Pauzering lidmaatschap
1. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden door opzegging per e-mail onder vermelding van persoonlijke gegevens en handtekening, met inachtneming van een maand opzegtermijn.
2. Opzegging kan nadrukkelijk niet mondeling of telefonisch geschieden.
3. Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor om bij ernstige overtreding of schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar of onveilig gedrag of in geval van wanprestatie, ter exclusieve beoordeling van Crossfit Nijmegen, het Lid de toegang tot de vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
4. Opschorting van het lidmaatschap of een overeenkomst door het Lid om welke reden dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crossfit Nijmegen.
5. Pauzering van een lidmaatschap in de vorm van een maandabonnement kan per direct worden doorgevoerd. Pauzering van een lidmaatschap dient per email aan CrossFit Nijmegen te worden gecommuniceerd. Een pauzering kan voor minimaal 1 kalendermaand en maximaal 3 kalendermaanden. Bij een pauzering betaalt u, net als gewoonlijk, de eerstvolgende kalendermaand vooruit. De eerste termijn van de pauzeringsperiode wordt in rekening gebracht. Op het moment van activeren wordt het te veel betaalde bedrag verrekend op de eerstvolgende termijn.
6. Het pauzeren van een lidmaatschap in de vorm van een jaarabonnement is niet mogelijk.
7. Ieder lidmaatschap wordt in beginsel aangegaan voor een minimale termijn van 3 maanden. In de eerste 3 maanden van het lidmaatschap kan niet worden opgezegd. Bij beëindiging van een lidmaatschap met een looptijd van minimaal 3 maanden of langer hanteert CrossFit Nijmegen een opzegtermijn van 1 maand.
8. Jaarabonnementen worden overeengekomen met een contracttermijn van 12 maanden. Als er in de 12 maanden van de contracttermijn een jaarwisseling plaats vindt, wordt er a.d.h.v. de, vanaf dat moment geldende tarieven berekend wat er bijbetaald dient te worden. Een lid ontvangt middels een automatische incasso de naheffing.
9. Indien een jaar-lidmaatschap dat is aangegaan/verlengd vroegtijdig wordt opgezegd, wordt het jaarabonnement omgezet naar een maandabonnement. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend a.d.h.v. de geldende maandtarieven. Het door het lid teveel betaalde bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 11. Huisregels en klachten
1. Het Lid en/of de wederpartij dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het lidmaatschap op de hoogte te stellen van de huisregels van Crossfit Nijmegen en gedurende deze periode naar deze huisregels te handelen. De huisregels van Crossfit Nijmegen staan op de website en zijn bij de balie van de Crossfit Nijmegen vestiging op te vragen.
2. Het is niet toegestaan om alcohol, drugs of prestatie bevorderende middelen, van welke aard dan ook, te gebruiken en/of te verhandelen en/of aan te bevelen in en om rondom Crossfit Nijmegen.
3. Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke overtreding van de huisregels het lidmaatschap en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat dit recht geeft op restitutie van het reeds betaalde of het nog
verschuldigde bedrag door het Lid en/of de wederpartij.
4. In geval van klachten dient het Lid en/of de wederpartij zich schriftelijk te wenden tot een van de leidinggevenden van Crossfit Nijmegen. Zij zullen zo spoedig, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk inhoudelijk reageren.

Artikel 12. Onrechtmatige uitoefening personal training activiteiten
1. Het is het Lid en/of de wederpartij verboden om personal training activiteiten te verrichten/ dan wel een eigen personal trainer mee te nemen naar Crossfit Nijmegen zonder voorafgaande toestemming van Crossfit Nijmegen.

Artikel 13. Persoonsgegevens
1. Om uitvoering te geven aan het lidmaatschap en/of de overeenkomst beschikt Crossfit Nijmegen over persoonsgegevens. Crossfit Nijmegen verwerkt de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en
regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. In de privacyverklaring van Crossfit Nijmegen wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan en met wie zij worden gedeeld. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Crossfit Nijmegen is terug te vinden op de website en kan op verzoek worden toegezonden.
3. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en rondom Crossfit Nijmegen, wordt gebruikt gemaakt van cameratoezicht. Het cameratoezicht is beperkt tot de parkeerplaats en de ingang van het pand. Cameratoezicht is niet in het pand aanwezig.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Het Lid beseft en aanvaard dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen. Het gebruik van de apparatuur en materialen, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard dan ook, is geheel voor eigen risico van het Lid.
2. Behoudens het geval van opzet op grove schuld aan de zijde van Crossfit Nijmegen, vrijwaart het Lid en/of de wederpartij de besloten vennootschap en haar bestuurders in privé voor en tegen alle vorderingen, (letsel)aanspraken en rechtsvorderingen, alsmede de schade, kosten en uitgaven die het Lid en/of de wederpartij lijdt of maakt in verband met een dergelijke (rechts-) vordering en/of een aanspraak die een derde op enig moment op Crossfit Nijmegen mocht hebben en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met een overeenkomst met Crossfit Nijmegen.
3. Indien zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Crossfit Nijmegen gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Crossfit Nijmegen onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Crossfit Nijmegen beperkt tot de door hen
in rekening gebrachte lidmaatschapsvergoeding.
4. Het lid en/of de wederpartij wordt aansprakelijk gehouden voor schade die hij of zij toebrengt aan derden door schuld of opzet, daaronder begrepen een nalaten, aan de apparatuur, faciliteiten e/of eigendommen van Crossift Nijmegen en/of eventuele derden.
5. Crossfit Nijmegen is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen en eigendommen van het Lid en in geval van een wederpartij van zijn/haar klanten.
6. Bij het inschakelen van derden door Crossfit Nijmegen, zal zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Crossfit Nijmegen is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
7. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Crossfit Nijmegen aansprakelijk is voor fouten van door hen ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Crossfit Nijmegen bij uitvoering van een overeenkomst gebruikte materialen, apparaten, apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
8. De opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat het Lid en/of de wederpartij ten onrechte door Crossfit Nijmegen geweigerd en/of verwijderd en/of de overeenkomst ontbonden mocht zijn en daaruit schade voortvloeit.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Crossfit Nijmegen aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en/of de wederpartij en Crossfit Nijmegen, zullen worden beslecht door een volgens de wet bevoegde rechter in het arrondissement waar Crossfit Nijmegen is gevestigd.

Artikel 16. Slotbepalingen
1. Crossfit Nijmegen is gerechtigd deze algemene voorwaarden, haar huisregels en de geldende privacyverklaring ten alle tijde te wijzigen. Een wijziging zal tijdig en schriftelijk worden aangekondigd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website en kunnen op verzoek worden toegezonden. De laatst gepubliceerde versie is geldend.
3. De algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de huisregels maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen het Lid en/of de wederpartij en vormen tezamen de rechtsverhouding tussen Partijen.
4. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig is of wordt verklaart, blijven de overige bepalingen onverlet van kracht.
5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij worden vooraf nadrukkelijk van de hand gewezen door Crossfit Nijmegen.