Klik op de links om naar de desbetreffende onderwerpen te gaan.

1.Definities

 • 1.1 Aelberts Sport ( KvK Centraal Gelderland 58354697) handelend onder de naam Crossfit Nijmegen gevestigd aan de Nieuwe Mollenhutseweg 52 te Nijmegen is een commanditaire vennootschap die tot doel heeft het exploiteren van een sportschool. Daarbij inbegrepen het uitoefenen of doen uitoefenen van krachttrainingen, personal training, yoga, het adviseren op het gebied van voeding en voedingssupplementen, het uitoefenen van fysiotherapie voor zowel leden als niet-leden, het verzorgen van weerbaarheidstrainingen, sportmassages, en teambuilding voor zowel particulieren als bedrijven.
 • 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtnemer: Crossfit Nijmegen
  Het Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2.Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Crossfit Nijmegen, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 2.2 Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Crossfit Nijmegen en de opdrachtgever.
 • 2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Crossfit Nijmegen, voor de uitvoering waarvan door Crossfit Nijmegen derden dienen te worden betrokken.

3. Overeenkomst

 • 3.1 Een Overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Crossfit Nijmegen schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Crossfit Nijmegen slechts rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door een van haar wettelijk vertegenwoordigers; De heer S Aelbers, of de heer M. Aelbers.
 • 3.2 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale duur van 3 maanden tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een andere tijd is aangegaan.
 • 3.3 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Crossfit Nijmegen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.

4.Offertes en aanbiedingen

 • 4.1 Alle offertes en aanbiedingen van Crossfit Nijmegen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • 4.2 Crossfit Nijmegen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien het Lid redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 4.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Crossfit Nijmegen daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Crossfit Nijmegen anders aangeeft.
 • 4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Crossfit Nijmegen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5.Lidmaatschap; lid worden en toegang

 • 5.1 Het volgen van training bij Crossfit Nijmegen vangt aan op de volgende manieren:
 1. Het digitale of papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij Crossfit Nijmegen ( digitaal) in te leveren; of
  b. De- in geval van Bedrijfsfitness- met de werkgever overeengekomen wijze.
 • 5.2 Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren zonder opgaaf van redenen.
  5.3 Elk lidmaatschap van Crossfit Nijmegen is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
  5.4 Het lid dient bij aanvang van de overeenkomst minimaal 18 jaar oud te zijn, in geval van minderjarigen dienen de ouders/wettelijk vertegenwoordigers de overeenkomst goed te keuren en te ondertekenen.
 • 5.5 Bij inschrijving heeft het Lid ( indien sprake is van een consument) het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen ( en indien het lidmaatschap niet is gebruikt) af te zien van de Overeenkomst door dit schriftelijk mede te delen. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, en het lidmaatschap niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos.
  5.6 Een Overeenkomst bij Crossfit Nijmegen wordt aangegaan voor de duur en vorm zoals aangegeven bij inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van drie maanden vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit dient te worden betaald.
 • 5.7 Het Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. De SEPA automatische incasso gaat vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Crossfit Nijmegen.
 • 5.8 Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Crossfit Nijmegen, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
 • 5.10 Het is mogelijk om kosteloos eenmalig een proefles aan te vragen.
 • 5.11 Elk nieuw Lid is verplicht een On Ramp Course te volgen bij aanvang van de Overeenkomst.
 • De gedachten hierachter is dat Crossfit Nijmegen het Lid vooraf veilig wil leren bewegen en inzicht wil krijgen in persoonlijke bijzonderheden. Dit draagt bij aan zowel een veilige sportbeoefening, alsmede aan de kwaliteit van de begeleiding en training.

6.Lessen en verplichtingen

 • 6.1 Het Lid is verplicht elke ( tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning ( waaronder begrepen blessures, operaties, of andere vormen van pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens, of na de training, evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie en/of zwangerschap) direct te melden bij Crossfit Nijmegen gedurende de duur van de Overeenkomst.
  6.2 Het Lid dient niet onder invloed te zijn van drugs, drank, medicijnen of als doping aangeduide middelen ( o.a. anabole steroide) voorafgaand en/of tijdens de trainingen met Crossfit Nijmegen.
  6.3 Indien er sprake is van een blessure dan wel operatie waardoor de training geen doorgang kan vinden, is het mogelijk de Overeenkomst tijdelijk op te schorten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij Crossfit Nijmegen. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. zodat u niets aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d. is het niet mogelijk de Overeenkomst op te schorten.
  6.4 Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, zal deze afspraak volledig in rekening worden gebracht en komen te vervallen.
 • 6.5 Het Lid begrijpt dat door fysieke activiteit blessures of andere complicaties kunnen ontstaan, zonder dat dit nalatigheid van Crossfit Nijmegen met zich meebrengt, en dat Crossfit Nijmegen niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat met betrekking tot de trainingen.
 • 6.6 Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient het Lid in de zalen schone sportschoenen te dragen, schone kleding te dragen, een handdoek mee te nemen, en een gevulde fles water bij zich te hebben. Met het oog op veiligheid is het Lid verplicht om tijdens boks-en weerbaarheidstrainingen bescherming te dragen aan zowel het gebit, handen als benen.
 • 6.7 Het Lid erkent dat de training zal worden geannuleerd indien het Lid meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht en komen te vervallen. Het Lid erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training.
 • 6.8 Crossfit Nijmegen zich het recht voor om reserveringen te weigeren en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer het Lid herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contracttermijn overschrijdt, zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.
 • 6.9 Personal Training-sessies en/of behandelingen beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van Crossfit Nijmegen om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.
 • 6.10 Tarieven kunnen variëren per pakket en naar intensiteit van de trainingen. Dit is mede afhankelijk van de verwachtingen van het Lid, de conditie van het Lid, de duur van de trainingen en de middelen die moeten worden ingezet om een optimale training te kunnen bewerkstelligen.

7. Openingstijden

 • 7.1 Crossfit Nijmegen is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
  7.2 Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor om in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen, zonder recht op restitutie of compensatie, volgens een aangepast rooster te werken dan wel de vestiging te sluiten. Het aangepaste rooster zal tijdig bekend worden gemaakt.
  7.3 Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor om lessen uit te stellen c.q. af te gelasten in verband met een naar het oordeel van Crossfit Nijmegen te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte van de instructeur of enige vorm van overmacht, zonder recht op restitutie.
 • 7.4 Crossfit Nijmegen is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

8. Beëindiging lidmaatschap :

 • 8.1 Beëindiging van een Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden door opzegging per brief of per e-mail onder vermelding van persoonlijke gegevens en handtekening, met inachtneming van een maand opzegtermijn.
 • 8.2 Opzegging kan nadrukkelijk niet telefonisch geschieden.
 • 8.3 Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor om bij ernstige overtreding of schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag of in geval van wanprestatie, ter exclusieve beoordeling van Crossfit Nijmegen, het Lid de toegang tot de vestiging te ontzeggen en de Overeenkomst ( per direct) te beëindigen.
  8.4 Opschorting van de Overeenkomst door het Lid om welke reden dan ook is niet toegestaan.
  8.5 Indien de Overeenkomst dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal Crossfit Nijmegen het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

9. Huisregels en klachten

 • 9.1 Het Lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van de Overeenkomst op de hoogte te stellen van de huisregels van Crossfit Nijmegen en gedurende deze periode naar deze huisregels te handelen. De huisregels van Crossfit Nijmegen staan op de Website en zijn bij de balie van de Crossfit Nijmegen vestiging op te vragen.
 • 9.2 Het is niet toegestaan om alcohol, drugs of prestatie bevorderende middelen, van welke aard dan ook, te gebruiken en/of te verhandelen in en om rondom Crossfit Nijmegen.
  9.3 Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke overtreding van de huisregels de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat dit recht geeft op restitutie van het reeds betaalde of het nog verschuldigde bedrag door het Lid.
 • 9.4 In geval van klachten dient het Lid zich te wenden tot een van de leidinggevenden van Crossfit Nijmegen. Zij zullen de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

10. Betaling en incasso

 • 10.1 Een Overeenkomst bij Crossfit Nijmegen wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een Overeenkomst met een contractduur van minimaal drie maanden, vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
 • 10.2 Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Het inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden, met uitzondering van het geval waarin het Lid opnieuw Lid wenst te worden binnen een jaar na de einddatum van de laatste Overeenkomst van het betreffende Lid.
 • 10.3 Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op de website of bij de Crossfit Nijmegen op te vragen.
 • 10.4 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 • 10.5 Betaling van het lidmaatschap dient bij een Overeenkomst waar is gekozen voor jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een Overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.
 • 10.6 Bij niet tijdige ontvangst door Crossfit Nijmegen van verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Crossfit Nijmegen is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen omdat het Lid dan in verzuim is. Bovendien is Crossfit Nijmegen gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso.
 • In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals hierboven bedoeld, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
 • 10.7 Crossfit Nijmegen kan het Lid de toegang tot de vestiging ontzeggen indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Crossfit Nijmegen de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.
 • 10.8 Crossfit Nijmegen behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren. Het lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt.
 • 10.9 Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
 • 10.10 Indien het Lid om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de Overeenkomst vindt nimmer teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

11. Onrechtmatige uitoefening Personal training activiteiten

 • 11.1 Het is het Lid verboden om personal training activiteiten te verrichten/ dan wel een eigen personal trainer mee te nemen in de vestiging van Crossfit Nijmegen zonder toestemming van Crossfit Nijmegen.

12. Persoonsgegevens

 • 12.1 Crossfit Nijmegen verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 • 12.2 Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Crossfit Nijmegen kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Crossfit Nijmegen.

13. Risico en aansprakelijkheid

 • 13.1 Het Lid beseft en aanvaard dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen. Het gebruik van de apparatuur en materialen, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard dan ook ook, bij Crossfit Nijmegen, is geheel voor eigen risico van het Lid.
 • 13.2 Crossfit Nijmegen en haar werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid en/of derden ontstaan op welke wijze dan ook.
 • 13.3 Crossfit Nijmegen en haar werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

14. Toepasselijk recht

 • 14.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Crossfit Nijmegen aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Crossfit Nijmegen zullen worden beslecht door een volgens de wet bevoegde rechter in het arrondissement waar Crossfit Nijmegen vestiging is gevestigd.

15. Slotbepalingen

 • 15.1 Crossfit Nijmegen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijziging ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd.
 • 15.2 Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website en op kunnen op verzoek worden toegezonden. Daarnaast zijn zij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland, waarbij steeds de laatst gedeponeerde versie geldend is.